DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Güney, Enes; Yalçın, S.Barbaros (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu betimsel araştırmada anne babası birlikte ve boşanmış lise öğrencilerinin yılmazlık düzeyleri ve algıladıkları sosyal destek düzeyleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu araştırma genel tarama modelinin alt türü olan ...
 • Sarmış, İbrahim; Mohammadi, Mohammad (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada İslamiyet'te ilk ortaya çıkan Harici mezhebinden ayrılan İbadiyye fırkasının önemli şahsiyet, âlim, hatip ve komutanlarından olan Ebu Hamza'nın hayatı, hitabeleri ve hitabetteki yeri ele alınmış, konu, amaç ...
 • Ertan, Eyüp; Bilgili, İsmail (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İslam Hukuku’nun teşekkül döneminde yer alan iki fakihten Ebû Hanîfe ve İbn Ebî Leylâ her ikisi de Kûfe’de yaşamışlardır. İki müçtehit arasında çeşitli sebeplerden dolayı ihtilaflar meydana gelmiştir. İhtilafların ...
 • Ulupınar, Hamide; Gürer, Dilaver (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışma, VI/XII. yüzyılda yaşamış olan Ebû Medyen Mağribî'nin hayâtı, eserleri, tasavvufî görüşleri ve Medyeniyye tarîkati bölümlerinin araştırılması ve hazırlanmasından oluşmaktadır. Kuzey Afrika tasavvufunun şekillenmesinde ...
 • Tasa, Muhammet; Pekparlatır, Selçuk (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Arap dilinde bir çokanlamlılık türü olan ve Arapça?da iki zıt anlamı ihtiva eden kelime ve tabirleri konu edinen e?dâd, Arap Dilinin gelişim sürecinde dilbilimciler tarafından en fazla tartışılan konular arasında yer ...
 • Arslan, Durmuş; Şimşek, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Kur'ân'ı öğrenme ve anlama çabaları, onun Hz. Peygamber'e indirilmesiyle başlamış, Kur'ân İlimleri de bu çalışmalara yardımcı ilimler olarak gelişmiştir. Ebussuûd, "İrşâdü'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâyâ'l-Kitabi'l-Kerîm" adlı ...
 • Öztürk, Ergün; Gürer, Dilaver (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Ebû Abdurrahman Es-Sülemî Ve "El-Melâmetiyye" Adlı Risâlesi Çerçevesinde Melâmetîlik Ve İlkeleri Bu tezin amacı Ebû Abdurrahman es-Sülemî'nin hayatını, fikirlerini ve "Melâmetiyye Risalesi" adlı eseri çerçevesinde melâmetîlik ...
 • Abdullayev, Kamran; Uzun, Tacettin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Arap dili ve belâğatı, hadîs, kırâat ve tefsîr alanında engin birikime sâhip olan İbnuʼl-Enbârîʼnin ilmi, kendisinden sonra bu alanda yetişen çoğu âlimi etkilemiştir. İster Arap dili, ister diğer alanlarda yazılmış olsun, ...
 • Şahbaz, Bekir; Kaplan, Doğan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Mezheplerin nüvelerinin ortaya çıktığı ve itikadi görüşlerin tartışmaya açıldığı bir dönemde yaşamış olan Ebû Hanîfe, bu zorlu süreçte itidali korumaya çalışmış, Kur'an-Sünnet çizgisinden ayrılmamış mezhep sahibi bir ...
 • Uysal, Muhittin; İsmail, M.Yusuf Mohammad (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Ebu Ġshâk, Cûzcân ilinde doğup büyümüĢtür. O, daha sonra DımaĢk‟a giderek vefat edinceye kadar oraya yerleĢmiĢtir. ĠĢte biz, bu çalıĢmamızda cerh ve ta‟dîl âlimlerinden biri olan Ebu Ġshâk el-Cûzcânî‟nin hayatını ve ...
 • Saklan, Bilal; Akbaş, Mustafa Yasin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Peygambere inanmak, onu anlamak ve örnek kabul ederek onun izini sürmek Müslümanın temel görevlerindendir. Bu vazifenin içerisinde Allah Resulü'nü (s) hayatta iken görüp, O'na iman eden ve görüp işittiklerini uygulayan ...
 • Baysal, Ali Fuat; Arıtan, Ahmet Saim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Osmanlı erken döneminde mi?mari alanda olduğu gibi, tezyinî alanda da bir geçiş dönemi yaşanmıştır. Bu yılların tezyînât anlayışını ağırlıklı olarak Timurlu san?atı etkilemiştir. Duvar yüzeylerinin bütünüyle tezyin edildiği ...
 • Okyar, Hatice; Çakır, Abdülhamit (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı kelime kazanım, kullanım ve hatırlama düzeyine, hedef kelimelere farklı bağlam içinde karşılaşmanın mı yoksa kelimeleri sadece tek bağlamda görüp daha sonra onları bağlam dışında kelime listeleri halinde ...
 • Sönmez, Tuğba; Sarıgül, Ece (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Eğitim yöntemleri ve uygulamaları sürekli değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının, eğitim programlarının hazırlanmasında gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir. Bu değişiklik ve ...
 • Ertürk, Hilal; Şimşek, Harun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İngilizce ders kitapları bu alanda son yıllarda yeni teknolojilerin kullanıma sunulmasına rağmen halen İngiliz Dili öğretimindeki önemli rolünü korumayı sürdürmektedir. Öğretme ve öğrenme süreçlerini iyileştirme düşüncesiyle, ...
 • Kibici, Volkan Burak; Kutluk, Özer (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmanın genel amacı, Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği programında uygulanan viyola eğitiminde kullanılan evrensel nitelikteki eserlerin verildikleri lisans düzeylerindeki kullanım durumlarını belirlemek ayrıca ...
 • Yıldırım, Bekir; Sünbül, Ali Murat (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu araştırmada, ortaokul 6. sınıf "Elektrik ve Sistemler" ünitesinde yer alan konuların işlenmesinde Eğitsel Oyun ve Dönüt-Düzeltmenin Öğrenme Düzeyi ve Kalıcılığa olan etkisi incelenmiştir. Araştırma 2013-2014 öğretim ...
 • Polat, Osman; Saban, Aslıhan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde eğitsel sosyal medya platformlarının kullanımı yönünde çalışmaların yeterli derecede olmamasından hareketle, sosyal medyanın gücünü eğitim ortamında daha etkili bir biçimde kullanabilmek ...
 • Sezer, Tuba; Öztürk, Ali Osman (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmanın amacı, kültürlerarası iletişime ve etkileşime açık olan şarkıların insan yaşamındaki öneminden hareketle yabancı dil derslerini monotonluktan ve ezbercilikten çıkarıp anlamlı ve davranışsal öğrenmeye yardımcı ...
 • Kayagil, Süleyman Mahmut; Uzun, Taceddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  el-Ahfeş el-Evsat’ın hayatının ve “Meâni’l-Kur’ân” isimli eserindeki metodunun araştırıldığı bu çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Meâni’l-Kur’ân nevindeki eserler ve onların ortaya çıkışı hakkında ...

Search DSpace

Browse

My Account