DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Boztepe, Süleyman; Üremiş, Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Sözlük mânası hazırlamak demek olan idâd, ilk zamanlarda kendisinden daha üst bir mektebe öğrenci hazırlayan ve yetiştiren eğitim kurumlarına denilmiştir. İdâdî teriminin bir ortaöğretim kurumunun adı olarak kullanılması, ...
 • Kan, Ayşe Tokaç; Korkmaz, İsa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmanın amacı kavram-temelli okuma öğretiminin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma ve yansıtıcı düşünme becerilerine etkilerini araştırmaktır. Bu çalışma iki gruplu, ön ve son test çalışma ...
 • Aktan, Mehmet; Çöllü(Tokgöz), Büşra (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  'İŞ GEREKSİNİMİ ODAKLI TEST SENARYOLARI ÜRETİM MODELİ' adlı bu tez çalışması kapsamında, yazılım ve test senaryosu üretim süreçleri analiz edilmiş ve test sürecinin yazılım yaşam döngüsüne test senaryolarının oluşturulmasıyla ...
 • Yüksel, Yakup; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Müfessir Tahir İbn Âşur?un et-Tahrîr ve?t-Tenvîr adlı eseri önemli bir tefsirdir. Dil ve Belağât açısından zengin olan bu kaynak, dönemine ait güncel yorumlar ile de dikkatlerimizi çekmektedir. Tezimizde hem bu önemli eseri ...
 • Ekinci, Ahmet; Çeker, Orhan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İbn Dakîki’l-Îd (702/1302) yedinci yüzyılda İslam dünyasında yetişmiş birçok âlim tarafından mutlak müçtehit ve müceddid olarak kabul edilmiş önemli âlimlerden biridir. İslam hukuku yanı sıra birçok alanda eserler kaleme ...
 • Biçak, İzettin; Dereli, Muhammet Vehbi (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İbn Kuteybe, Kur'an'la ilgili dile getirilen şüpheleri gidermek ve ona yapılan saldırıları önlemek için Te'vîlu Muşkili'l-Kur'an adlı eserini kaleme almıştır. o, Kur'an'a saldıranlara, yanlış yorumlayanlara ve hakiki manadan ...
 • Tasa, Muhammet; Bezci, Ramazan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  İbn Mâlik, Endülüs İslâm medeniyetinin yetiştirdiği en önemli âlimlerinden biri olarak, hem Endülüs'teki hem de doğu olarak tanımlanan Mısır, Halep ve Şam'daki Arap dili, kıraat ve hadis ilimlerini tahsil etmiştir. Dil ...
 • Daşdemir, Yusuf; Erdem, Hüsamettin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İbn Sina hiç şüphesiz Ortaçağ İslam dünyasının en önemli filozof ve mantıkçılarından biridir. Görüşleri kelamdan tasavvufa bütün İslam düşüncesini derin bir şekilde etkilemiş, hatta belirlemiştir. İbn Sina felsefesinin en ...
 • Aktaş, Şule; Toprak, Süleyman (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmamızda İbn Teymiyye ve Gazzâlîde kelam ilminin yerini ele aldık. Çalışmanın giriş bölümünde Gazzâlî ve İbn Teymiyye'nin hayatı ve eserleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu iki alimin yaşadığı şartları bilmek, ...
 • Şensoy, Sedat; Efil, Muhammed (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Endülüs'ün siyasî ve edebî hayatında İbn Zeydûn'un çok önemli bir yeri vardır. İbn Zeydûn, hem büyük bir şair, hem de bir siyaset dehasıydı. Endülüs Emevî Devleti'nin yıkılmasından sonra Kurtuba ve İşbiliyye'de kurulan ...
 • Tasa, Muhammet; Bagcı, Esat Abdullah (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Özet Bu çalışmada Kur'an-ı Kerîm'de cümle tipleri incelenmektedir. Araştırmada dilbilimsel bir yöntem izlenmektedir. Konunun önemi, konuyla ilgili temel kavramlar ve çalışmada izlenen yöntemle ilgili bilgiler giriş kısmında ...
 • Mazhari, Nasseruddin; Saklan, Bilal (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Elimizdeki eser, İbnü'l-Irâkî'ye ait olup, et-Tevessütu'l-mahmud fi şerhi Ebu Daûd adıyla bilinmektedir. Söz konusu eser, iki ciltten ibarettir ve her ikisi de çok hacimlidir. İkinci cilt (Salat) kısmını içermektedir. ...
 • Küçüksarı, Mücahit; Güler, Murat (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Arap dilinde konulu sözlük anlamına gelen muʻcemu'l-meʻânî türü eserler, hicri II. y.y.'ın ortalarından itibaren küçük ve müstakil risaleler şeklinde telif edilmeye başlanmıştır. Bu tür eserler, belli konulara ayrılmış ...
 • Şimşek, Mesut; Pınar, Adnan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İbradı, Akdeniz Bölgesinin, Antalya Bölümünde yer alır. İdari açıdan Antalya İline bağlı olan ilçe, coğrafi konum olarak 37º 00'- 37º 21' kuzey enlemleri ile 31º 20'-31º 43' doğu boylamları arasındadır. Kuzeyinde Derebucak, ...
 • Çakır, Canan; Hatır, Eşref (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ideal topolojik uzaylarda tanımlanan bazı küme çeşitleri ve özellikleri incelenip, yorumlandı. İkinci bölümde, ilk olarak D_I (c,δ_p)-küme ve δ-pre-I-açık küme olarak ...
 • Ak Başaçık, Fazilet; Taş, İsmail (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İhvan-ı Safa'da Metafor başlıklı çalışmanın amacı İhvan-ı Safa'nın düşünce sisteminde hikayelerin ve metaforların yerini ve önemini tespit etmektir.İhvan-ı Safa'nın hikayelerini incelemeye başlamadan önce metafor kavramını ...
 • Özsoy, Belkıs; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada İkrime b. Ebû cehil'in hayatı, kişiliği ve İslâm tarihindeki yeri ele alınmıştır. İkrime, müslümanlığın en katı muhaliflerinden birisi olan ve Hz. Peygamber tarafından ?Ümmetin firavunu? olarak vasıflandırılmış ...
 • Cansız, Hasan; Toprak, Süleyman (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, Kelam ilminin en önemli konularından biri olan hikmet ve ilâhî fiillerle ilişkisi ele alınmıştır. Kur'an'da hikmet kelimesinin birçok defa kullanılması ve Allah'a nispet edilen fiillerden sonra hakîm lafzının ...
 • Atçeken, Elçin; Kesici, Şahin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmada, ilişki yüklemelerinin, bağlanmanın, eş benzerliğinin ve problem çözme becerilerinin eş desteğini yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 yılında Konya ilinde yaşayan 374 ...
 • Canlı, Kezban; Saban, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu araştırmanın temel amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerin sanal müze ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini Konya ili Sarayönü İlçesi'ndeki sınıf öğretmenleri, ...

Search DSpace

Browse

My Account