DSpace Repository

Doktora Programları

Doktora Programları

Recent Submissions

 • Karaalp, Cahit; Işıcık, Yusuf; Bilgin, Abdulcelil (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Meallerin müşterek, ezdâd, müteradif ve terimleşmiş kavramların çevirisini nasıl ve neye göre yaptıklarını "salât" kavramı örneğinde incelemeye ve "salât" kavramını semantik analize tabi tutarak doğru anlamı tesbit etmeye ...
 • Kaya, Emre; Kutlu, Önder (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Kamu yönetimi sisteminde idarenin mevcut denetim yollarına bir alternatif olarak değil bu denetim yollarını tamamlayıcı ve destekleyici bir mekanizma olarak ortaya çıkan Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu vicdanını temsil ederek ...
 • Yıldız, Ahmet; Dereli, Vehbi (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Mısır, XIX. yüzyılda Napolyon tarafından işgal edilişi ve sonrasında yaşanan olaylar neticesinde, Osmanlı Devleti hâkimiyetinden her geçen gün uzaklaşmıştır. Mehmet Ali Paşa ve sonrasındaki yöneticiler döneminde, Avrupa'yla ...
 • Aksakal, Zeynep Nermin; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Bu araştırmanın amacı; kutsal kitaplar ve bunların geleneksel yorumlarına göre yasanın/şeriatın ne anlam ifade ettiğini, Kitab-ı Mukaddes yasasının kapsamını, içerdiği hükümlerin birbirleriyle, tarihsel şartlarla ve ...
 • Samancı, Yusuf Sami; Tasa, Muhammet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmada Osmanlı dönemi Arap şairlerden Mencek Paşa b. Muhammed b. Mencek el-Yusufî'nin hayatı ve şiirleri incelenmiştir. Çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı ve ...
 • Koç, Mehmet; Köse, Saffet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Osmanlı devleti kendinden önce tarih sahnesinde yerini almış diğer Türk devletlerinden aldığı hukuk mirasını İslam hukuku ile birleştirmiştir. Böylece şer'î ve örfî hukukun beraberce uygulandığı bir sistemi oluşturmuştur. ...
 • Gök, Murat; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  İskenderiye şehri, Büyük İskender tarafından m.ö. III. asırda kurulmasından itibaren Batlamyuslar, Romalılar ve Bizanslılar başta olmak üzere birçok millet tarafından yurt edinilmiş, en son 21/642'de Hz. Ömer döneminde Amr ...
 • Duman, Feridun; Özer, Özgür (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Bu araştırmanın amacı, konaklama sektöründe kalite yönetimin rekabet avantajı üzerine ilişkisinin araştırılmasıdır. Daha detaylı olarak, hangi kalite yönetim uygulamalarının konaklama işletmeleri için rekabet avantajı ...
 • Alaween, Raed; Uysal, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu doktora çalışmasında, İbn Melek er-Rumî olarak bilinen Muhammed b. Abdullatif'in Şerhu Mesâbihi's-Sünne isimli şerhi, kitabın başından nikah bölümüne kadar doktora öğrencisi Raed Alaween tarafından tahkik edilmiş ve ...
 • Arıkan, Ersin; Parlakkaya, Raif (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Bu araştırmanın amacı gelir yönetimi tekniklerinin değerlendirilmesi ve işletmeye olan katkısının araştırılmasıdır. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemine göre ...
 • Özcan, Ceyhun Can; Kar, Muhsin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Turizm sektörünün önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkeler bu sektörün ekonomik faydalarından yararlanmak için politikalar geliştirmekte ve daha fazla turistin ülkelerine gelmesi için çaba sarf etmektedirler. Bu ...
 • Dadan, Ali; Yüksel, Ahmet Turan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İslâm Tarihi kaynaklarında Türkler çok genel bir konu olduğu için çalışmamızda Câhiliye döneminden Emevîler?in sonuna kadar Türkler incelenmiştir. Araştırmamızda Mâverâünnehir bölgesinde bulunan Türkler ele alınmıştır. ...
 • Güney, Necmeddin; Yaman, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İslam borçlar hukukundaki temel konulardan birisi olan garar, genel olarak akitlerdeki belirsizlik ve bilinmezlikleri ifade etmektedir. Tez çalışmamızda, garar yasağının naslardaki temelleri, fıkıh literatüründeki algılanma ...
 • Atalay, Arif; Köse, Saffet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kabz; piyasada geçerli olma, tasarrufta bulunma gücü, bir şeyi elle tutup alma, bir meblağı hesaba kaydetme, bir şeyi teslim alarak onda tasarrufta bulunma imkânını elde etmektir. Kabzın tanımı ve nasıl gerçekleşeceği ...
 • Çanakcı, Ahmet Ali; Özbek, Abdullah (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmanın amacı, öğrenme ve öğretme süreci açısından yaz Kur'an kurslarındaki eğitim ve öğretimin niteliğini, kurs öğreticilerinin mesleki yeterliliklerini tespit edip, Kur'an öğretimi ve temel dini bilgilerde (itikat, ...
 • Bayer, Ali; Solmaz, Bünyamin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  iddet sosyal bilimcilerin birkaç yıldır ilgilendiği temel konulardan biridir; ancak, şiddet hakkında birçok şey yazılmasına rağmen şiddetin tanımı, boyutları, din ve gelenekle ilişkisi gibi birçok konu hakkında çözülmemiş ...
 • Turan, Emine Zehra; Tavukçuoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Bu araştırmanın genel amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Yetiştirme Programlarına ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi, belirlenen standartların uygunluğu ve standartların önem derecesinin ortaya ...
 • Kayagil, Süleyman Mahmut; Uzun, Taceddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  el-Ahfeş el-Evsat’ın hayatının ve “Meâni’l-Kur’ân” isimli eserindeki metodunun araştırıldığı bu çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Meâni’l-Kur’ân nevindeki eserler ve onların ortaya çıkışı hakkında ...
 • Karabacak, Mustafa; Eren, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hadis ilminde zamanının otoritesi olan İbn Receb el-Hanbelî, fıkıh, usûl, tefsir, kelam, ahlak ve tarih sahalarında eserler vermiş, bilhassa Dımaşk ve Kudüs'te hicri VIII. Asırda Hanbelî mezhebinin önderliğini yapmıştır. ...
 • Köroğlu, Muhammet Ali; Aydın, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Araştırmamızda kamusal alan kavramını ve bu kavramın din ve devlet ile olan ilişkisini inceledik. Sosyolojik olarak kamusal alan kavramını, tarihsel süreç içerisinde ele alarak günümüze kadar geçirdiği dönüşümleri ...

View more