DSpace Repository

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Mohammed Refaan, Abdulhakim Thabit; Öğmüş, Harun (2016)
 • Sarmış, İbrahim; Mohammadi, Mohammad (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada İslamiyet'te ilk ortaya çıkan Harici mezhebinden ayrılan İbadiyye fırkasının önemli şahsiyet, âlim, hatip ve komutanlarından olan Ebu Hamza'nın hayatı, hitabeleri ve hitabetteki yeri ele alınmış, konu, amaç ...
 • Büyükkaragöz, Cengiz; Sarmış, İbrahim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu tezde Arapçada meçhûl yapı önce kelime anlamı olarak incelenmiş sonra bir ifadeyi anlamlandırmaya katkısını görmek için Arapça meçhûl yapının kullanım amaçları maddeler halinde verilmiştir. Çalışmada Arap dilinin ...
 • Yüceer, Mustafa; Saklan, Bilal (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu tez, son dönem İslam âlimlerinden Ömer Nasûhi Bilmen'in fıkıh ilmine dair yazmış olduğu "Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhıyye Kamusu" adlı eserinde kullandığı hadislerin sıhhat durumunu tespit etmek ve Bilmen'in ...
 • Ortak, Kadriye; Öğmüş, Harun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İnsanlara yol gösterici olarak gönderilen Kur'ân-ı Kerîm sadece ahirete yönelik tavsiyelerde bulunmaz. Onun bu dünyada, insanların birbirlerine zarar vermeden birbirleriyle iyi bir şekilde geçinmelerine yönelik de pek çok ...
 • Güvel, Orhan; Şimşek, M.Said (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an'da Allah, her işini adalet ve hikmet üzere yapan bir ilah olarak tanıtılır. Büyük oranda yunan felsefesinin etkisine maruz kalmış olan kelami ekollere mensup müfessirlerin, Kur'an'da Allah'a nispet edilen kimi ...
 • Güvel, Orhan; Şimşek, M.Said (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an'da Allah, her işini adalet ve hikmet üzere yapan bir ilah olarak tanıtılır. Büyük oranda yunan felsefesinin etkisine maruz kalmış olan kelami ekollere mensup müfessirlerin, Kur'an'da Allah'a nispet edilen kimi ...
 • Saklan, Bilal; Akbaş, Mustafa Yasin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Peygambere inanmak, onu anlamak ve örnek kabul ederek onun izini sürmek Müslümanın temel görevlerindendir. Bu vazifenin içerisinde Allah Resulü'nü (s) hayatta iken görüp, O'na iman eden ve görüp işittiklerini uygulayan ...
 • Nokta, Murat; Özpınar, Ömer (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Yaptığımız alan taraması neticesinde hadis sahasında günümüze dek telif edilen müstakil bir mescit rivayetleri çalışmasına rastlayamamamız ve İslam toplumu açısından belki de en önemli kurum olan mescit hakkında çalışılmasının ...
 • Tasa, Muhammet; Bezci, Ramazan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  İbn Mâlik, Endülüs İslâm medeniyetinin yetiştirdiği en önemli âlimlerinden biri olarak, hem Endülüs'teki hem de doğu olarak tanımlanan Mısır, Halep ve Şam'daki Arap dili, kıraat ve hadis ilimlerini tahsil etmiştir. Dil ...
 • Kariparduç, Keziban Gurbet; Çeker, Orhan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İslam borçlar hukukundaki temel konulardan olan damân ve taahhüt genel olarak mali ödeme sorumluluğunu ve risk yüklenmeyi ifade etmektedir.Tez çalışmamızda, damân kavramının naslardaki temelleri, fıkıh literatüründeki ...
 • Kariparduç, Keziban Gurbet; Çeker, Orhan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İslam borçlar hukukundaki temel konulardan olan damân ve taahhüt genel olarak mali ödeme sorumluluğunu ve risk yüklenmeyi ifade etmektedir.Tez çalışmamızda, damân kavramının naslardaki temelleri, fıkıh literatüründeki ...
 • Pekdoğru, Yakup; Gürer, Dilaver (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada 19. Yüzyıl Nakşibendî şeyhlerinden biri olan Mustafa Vahyî'nin Tuhfetü's-Sâlihîn ve Sübhatü'z-Zâkirîn isimli eseri transkribe ve tahlil edilmiştir. Çalışma ise üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Mustafa ...
 • Tefik, İbrahim Yusuf; Öğmüş, Harun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Değerli ilim adamı ve mahir yazar Osman Keskioğlu, kaleme aldığı birbirinden kıymetli eserleriyle hem Bulgaristan hem de Türkiye ilim müktesebatına büyük katkıları olmuştur. Hasseten Kur'ân tarihi ve Kur'ân ilimleri sahasında ...
 • Babur, Ahmet; Uğur, Hakan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bir Osmanlı müfessiri olan Hacı Paşa'nın esas adı Celaleddin Hızır olup, daha çok tıp alanında tanınmakla birlikte, kelâm ve mantık konularında da değerli çalışmalar yapmış XIV. asır âlimlerimizdendir. Hacı Paşa'nın tefsir ...
 • Taleb Amar, Babe; Öğmüş, Harun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Ahmed b. Mahmud el-Karamani, Hanefi mezhebi alimlerindendir. Hicri VIII. yy civarında Osmanlı Sultanı Sultan III. Murad dönemide bugünkü Karaman ilinde yaşamıştır. İtikatta Mutezili, fıkıhta Hanefi mezhebi ulemasından olan ...
 • Yıldırım, Akif; Şimşek, M.Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İnsanları doğru yola iletmek amacıyla Hz. Muhammed (sav) gönderilen Kur'an'ı; Arapça bilenler orijinalinden, bilmeyenler ise tercümesinden faydalanarak bilgi sahibi olurlar. Bu durum yani Kur'an'ın diğer dillere tercümesi ...
 • Ateş, Sırrı Fuat; Çalış, Halit (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Gayr-i müslimlerin şer'î hükümlere muhatap olup olmaması konusunda İslâm âlimleri ihtilaf etmişlerdir. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğu, gayr-i müslimlerin de şer'î hükümlere muhatap olduğunu söylerken, başta Hanefîler olmak ...
 • Demirci, M.Sami; Korkmaz, Sıddık (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İlim ve irfan yönünden çok verimli ve bereketli toprakları bulunan Mâverâünnehir'in İslâm kültürü açısından önemi büyüktür. Bu toprağın insanları uzun süre Anadolu İslâm kültürüne kaynaklık etmiştir. İmam Mâturîdi, ...
 • Sak, Hasan İslam; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Gönderilen kitaplar içerisinde en son gönderilen ve tahrif olmayan tek kitap, Kur'ân-ı Kerim'dir. Her konuda en doğru sözü ve son sözü Kur'ân söylemektedir. O yüzden Müslümanlar meseleleri üzerinde düşünürlerken ilk olarak ...

View more