DSpace Repository

Browsing Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu by Issue Date

Browsing Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kantemiz, Mehmet; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2011)
  Kur'ân-ı Kerîm, önceki ilâhi dinlere yer yer atıflar yapmıştır. Kur'ân, bunu yaparken bu dinlerin inanlarının, inanç ibadet vs. alanlarında yaptıkları birçok yanlışlıkları teşhir etmiş ve eleştirmiştir. Bu özelliği sebebiyle ...
 • Mohammadullah, Obaidullah; Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İslam dinine mensup olmayanlar İslam'ın kadınlara hiçbir hakkı tanımadığını, özellikle onlara velâyet hakkı vermediğini iddia etmektedirler. Yine erkeklerin kadınları zorla ve kendi istemediği şahıslar ile evlendirdiğini, ...
 • Qarizada, Sayed Daoud; Şimşek, M.Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Maalesef tarih boyunca İmam Mâtürîdî'nin hayatı, şahsiyeti, hocaları ve eserleri tahkik edilmeleri açısından oldukça ihmal edilmişlerdir. Ancak son zamanlarda bu şahsiyetin ilim, fikir ve düşünceleri araştırmacılar tarafından ...
 • Gürer, Dilaver; Akdemir, Lütfiye (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Tasavvuf, İslâm'ın temel ilkelerine dayanarak nefsi terbiye etme, arındırma, ahlâkı güzelleştirme, ruhu yücelterek Allah (c.c.)'a ulaşma ilmidir. Bu anlamda tasavvuf, bir takım uygulamalarla kişinin nefs terbiyesi aşamalarından ...
 • Çelik, Hacer; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an'da korkuyu ifade eden pek çok kavram geçmektedir. Bunların her biri insanda ki korku çeşitlerine dikkat çekmektedir. Hazırlanan bu tezde; korku kavramı tanımı ve Kur'an-ı Kerim'de ki benzer kavramlar üzerinde duruldu. ...
 • Hakim, Muhammad Akram; Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Toplumun temel taşını teşkil eden aile müessesesine İslam dini çok önem vermiştir. Müslümanların sahih nikâh akdiyle aile kurmaları değişik ayet ve hadislerle teşvik edildiği görülmektedir. Bu şekilde hayatlarını birleştiren ...
 • Hodzha, Salim Raim; Öğmüş, Harun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'ân'i Kerîm'in anlaşılmasına yönelik tarih boyunca büyük çabalar gösterilmiş, bu çabaların bir sonucu olarak çok sayıda tefsir vücuda gelmiştir. İslam dünyasına uzun yıllar liderlik eden Osmanlılar İslam dininin doğru ...
 • Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin; Karaca, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Ebu'l-Hüseyin el-Kudûrî'nin (v. 428) kaleme aldığı el-Muhtasar adlı eseri İslam Hukuku alanında önemli bir konuma sahiptir. el-Muhtasar üzerine yüzden fazla çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların tamamına yakını yazma eser ...
 • Abdulnazar, Muhammad Arif; Köse, Saffet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Çocuk istismarı, çocuğun bakım, gözetim ve terbiyesinden sorumlu olan şahıslar ya da toplumun diğer birey ve kuruluşları tarafından çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü tavır ve davranış olarak ...
 • Uysal, Muhittin; İsmail, M.Yusuf Mohammad (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Ebu Ġshâk, Cûzcân ilinde doğup büyümüĢtür. O, daha sonra DımaĢk‟a giderek vefat edinceye kadar oraya yerleĢmiĢtir. ĠĢte biz, bu çalıĢmamızda cerh ve ta‟dîl âlimlerinden biri olan Ebu Ġshâk el-Cûzcânî‟nin hayatını ve ...
 • Erdoğan, Kahraman; Bahcıvan, Seyit (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Tez çalışmamız; Hillî ve meslektaşlarının mezhebsel taassub içine girdiklerinde, ilk üç halife hakkında ne gibi tutarsız ve çelişkili yorumlarda bulunduklarını ve Ehl-i Sünnet'in ise Allah ve Rasûlü'nün övgüyle bahsettiği ...
 • Şensoy, Sedat; Efil, Muhammed (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Endülüs'ün siyasî ve edebî hayatında İbn Zeydûn'un çok önemli bir yeri vardır. İbn Zeydûn, hem büyük bir şair, hem de bir siyaset dehasıydı. Endülüs Emevî Devleti'nin yıkılmasından sonra Kurtuba ve İşbiliyye'de kurulan ...
 • Yıldırım, Akif; Şimşek, M.Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İnsanları doğru yola iletmek amacıyla Hz. Muhammed (sav) gönderilen Kur'an'ı; Arapça bilenler orijinalinden, bilmeyenler ise tercümesinden faydalanarak bilgi sahibi olurlar. Bu durum yani Kur'an'ın diğer dillere tercümesi ...
 • Sak, Hasan İslam; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Gönderilen kitaplar içerisinde en son gönderilen ve tahrif olmayan tek kitap, Kur'ân-ı Kerim'dir. Her konuda en doğru sözü ve son sözü Kur'ân söylemektedir. O yüzden Müslümanlar meseleleri üzerinde düşünürlerken ilk olarak ...
 • Demirci, M.Sami; Korkmaz, Sıddık (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İlim ve irfan yönünden çok verimli ve bereketli toprakları bulunan Mâverâünnehir'in İslâm kültürü açısından önemi büyüktür. Bu toprağın insanları uzun süre Anadolu İslâm kültürüne kaynaklık etmiştir. İmam Mâturîdi, ...
 • Ateş, Sırrı Fuat; Çalış, Halit (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Gayr-i müslimlerin şer'î hükümlere muhatap olup olmaması konusunda İslâm âlimleri ihtilaf etmişlerdir. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğu, gayr-i müslimlerin de şer'î hükümlere muhatap olduğunu söylerken, başta Hanefîler olmak ...
 • Ortak, Kadriye; Öğmüş, Harun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İnsanlara yol gösterici olarak gönderilen Kur'ân-ı Kerîm sadece ahirete yönelik tavsiyelerde bulunmaz. Onun bu dünyada, insanların birbirlerine zarar vermeden birbirleriyle iyi bir şekilde geçinmelerine yönelik de pek çok ...
 • Güvel, Orhan; Şimşek, M.Said (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an'da Allah, her işini adalet ve hikmet üzere yapan bir ilah olarak tanıtılır. Büyük oranda yunan felsefesinin etkisine maruz kalmış olan kelami ekollere mensup müfessirlerin, Kur'an'da Allah'a nispet edilen kimi ...
 • Güvel, Orhan; Şimşek, M.Said (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an'da Allah, her işini adalet ve hikmet üzere yapan bir ilah olarak tanıtılır. Büyük oranda yunan felsefesinin etkisine maruz kalmış olan kelami ekollere mensup müfessirlerin, Kur'an'da Allah'a nispet edilen kimi ...
 • Saklan, Bilal; Akbaş, Mustafa Yasin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Peygambere inanmak, onu anlamak ve örnek kabul ederek onun izini sürmek Müslümanın temel görevlerindendir. Bu vazifenin içerisinde Allah Resulü'nü (s) hayatta iken görüp, O'na iman eden ve görüp işittiklerini uygulayan ...

Search DSpace


Browse

My Account