DSpace Repository

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Kurt, Tuba; Özbek, Abdullah (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Osmanlı Devleti her alanda kurumsallaşmış bir medeniyettir. Bu kurumlardan en önemlilerinden biri de ilmiye teşkilatıdır. İslam eğitim-öğretim geleneğinin özgün kurumlarından biri olan medreseler, orta ve yüksek öğretim ...
 • Arıcı, Selma; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Değişim, sosyal bilimcilerin üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Eğitim seviyesinin yükselmesi, teknolojik ilerlemeler, ekonomik etkiler ve daha sayılabilecek farklı birçok etken sebebiyle kaçınılmaz olarak yaşadığımız ...
 • Kılıç, Mine; Erten, Hayri (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Dinler, insanlığı hem bireysel hem de toplumsal anlamda etkileme ve hayatlarını idame ettirmeleri noktasında çeşitli düzenlemeler getirme işlevine sahiptirler. Dinler bu işlevlerini yerini getirirken kimi zaman geleneksel ...
 • Nurçin, Volkan; Tavukçuoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a hâkim olmasıyla birlikte, klasik Osmanlı idari ve eğitim sistemi Kıbrıs'ta da uygulanmaya konulmuştur. Kıbrıs'ın İngilizler eline geçmesiyle bu durum değişmiş, eğitim ve özellikle din eğitimi ...
 • Kalaci, Feyza Nur; Solmaz, Bünyamin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Günümüz dünyasının en popüler kavramlarından birisi olan kimlik kavramı, bireyin ya da bir grubun özdeşliklerini ve benzerliklerini açıklayan, aynı zamanda diğerlerinden farklılaşmayı da bünyesinde barındıran ve bireyin ...
 • Erten, Hayri; Dereli, Mustafa Derviş (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Evrenin yaratılışındaki en temel dayanak olan ve insanoğlunda fıtraten kodlu olduğu hemen herkesçe kabul edilen inanma duygusuna ya da ?din?e, II. Dünya Savaşı'na kadar devam eden sosyolojinin klasik çağında, insanlık ...
 • Gümüş, Meryem; Solmaz, Bünyamin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Simav'daki sosyal ve dini hayatı konu alan bu çalışma, katılarak gözlem, mülakat ve anket teknikleriyle elde edilen veriler ışığında anlama, yorumlama ve karşılaştırma ilkelerine bağlı kalınarak elde edilen bilgiler, analiz ...
 • Bağcı, Abdullah; Bahadır, Abdülkerim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin dindarlıkları ve umut durumları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaçla Bayburt Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim görmekte olan 270'i bayan ve 225'i ...
 • Budak, Dursun; Aras, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Toplumlarda Tanrı'ya yakın olduğuna inanılan yüce şahsiyetler her dönemde var olmuş ve halk inanışlarının bir tezahürü olarak da bu kişilerde olağanüstü güçlerin varlığına inanılmıştır.Anadolu Hristiyanlık tarihî açısından ...
 • Kurt, Abdülkadir; Baybal, Mustafa Sami (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hristiyanlık, Hz. İsa'nın peygamberliği ile başlayan, kutsal kitabı İncil olan, ilahi kaynaklı ve günümüzde mensubu en fazla olan dindir. Hristiyanlık-diğer tüm dinlerde olduğu gibi- mensuplarının zamanla geçirdikleri; ...
 • Bilecik, Sümeyra; Okumuşlar, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an-ı Kerim, indirilmeye başlandığı günden kıyamete kadar insanoğluna yol gösterici bir rehber olacaktır. Kur'an, insanın yaratılışı, varoluşu hakkında düşünmesini akletmesini ister. Kutsal kitabımız belirli bir çağa, ...
 • Erkan, Mehmet; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Sürekli değişkenlik göstererek gelişen yeryüzünde, toplum içinde bir arada yaşama ve sosyal ilişkiler konusunda insanların birbirlerine karşı olan ihtiyaçları artarak ilerlemektedir. Bu ilerlemenin neticesinde, toplum ...
 • Gashi, Mohadin; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Sırplar, bir buçuk asırdır camileri ve medreseleri kapatarak, yıkarak ve Müslümanların ibadet yapmalarını, dinlerini öğrenmelerini engellemek için her türlü yola başvurdular. Böylece toplumumuzun hem manevi değerlerini ...
 • Bik, Haji Murad; Aras, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Tarih boyunca toplumlar arası ilişkilerde din ve ticaret önemli rollar oynamıştır. İpek Yolu tarih boyunca sahip olduğu ticarî potansiyeli ile farklı toplumlar arasındaki alışverişin yegâne aracı olmuştur. Bizde bu yüzden ...
 • Demirlek, Fatma Betül; Erten, Hayri (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızda Türkiye'de dindar kesimin bir temsilcisi konumundaki Süleyman Hilmi Tunahan cemaatine mensup kadınların, ötekileştirilmesinin modaya yönelmelerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın kavramsal kısmı oluşturulurken ...
 • Aktaş, Ahmet; Bayyiğit, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada Tarikatların Toplumsal İşlevleri Diyarbakır'daki Kadiri Tarikatı örnekleminde açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında metodolojik bilgilere yer verilmiştir. Birinci ...
 • Aras, Ahmet; Dğ, Yahya (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Hz. Davud Yahudilik?te sevilen ve tarihlerindeki en önemli kral, İslâm?da ise Allah?ın kitap verdiği bir peygamberdir. Kral Davud dağınık halde olan İsrailoğullarını bir araya toplamış ve güçlü bir devlet kurmuş, bunun ...
 • Zamanov, Elchin; Tavukçuoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu tez, Sovyetler Birliği döneminde (1920-1991) Azerbaycan`da mevcut olan eğitim sistemini, eğitim haraketlerini, özellikle bu dönem için karakteristik olan ateizm halk eğitimini, bu eğitimin nüfus açısından, mevcut dîni ...
 • Bayyiğit, Mehmet; Hashimi, Sayed Mobin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Afganistan?ın tarihini incelediğimizde görebiliriz ki bu ülkede hiçbir zaman kadınlara istikrarlı bir hak ve özgürlük verilmemiş; aksine kadınlara tanınan hakların tamamen yönetimi elinde bulunduran kişi ve kişilerin eğitim ...
 • Demirci, Ramazan; Uluç, Tahir (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi doğu ve batı düşünceleri konusunda kendini yetiştirmiş ve bu anlamda ilmi derinliği olan II. Meşrutiyet döneminin önemli mütefekkirlerinden birisidir. Ahmet Hilmi kaleme aldığı yazılarında; ...

View more