DSpace Repository

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı koleksiyonu

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Önkal, Ahmet; Şengül, Hilal (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hz. Peygamber savaştan dönünceye kadar İslâm Devleti'nin faaliyetleri aksamasın diye kendi yerine vekil tayin etmiştir. Bu kişiler, Rasûlullah'ın vekili sıfatıyla ve onun adına iş görmüştür. Hz. Peygamber vekil bırakma ...
 • Kapar, Mehmet Ali; Abdulwali, AQBULUT (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hz. Peygamberin Hastalığı ve Vefatı başlıklı bu araştırma dönemin detaylarını ortaya koyarak olayların islam tarihi açısından öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Araştırmamızda konumuzla ilgili bilgiler ...
 • Boydak, Fatma Şeyda; Arıtan, Ahmet Saim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bir kitap veya mecmuanın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cild denilmektedir. Bugünkü manada deriyle kaplı kitap cildini ilk defa Uygurlar yapmıştır. İslâm ...
 • Tozar, Selman; Varol, Bahaüddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu tezde Ebû Yûsuf'un (v. 182/798), Kitâbü'l-Harâc ve Ebû Ubeyd'in (v. 224/838), Kitâbü'l-Emvâl adlı eserlerinde verilen bilgiler siyasi ve sosyal tarihe kaynaklık etmesi yönüyle ele alınarak incelenmiştir. Genel de mâli ...
 • Özsoy, Belkıs; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada İkrime b. Ebû cehil'in hayatı, kişiliği ve İslâm tarihindeki yeri ele alınmıştır. İkrime, müslümanlığın en katı muhaliflerinden birisi olan ve Hz. Peygamber tarafından ?Ümmetin firavunu? olarak vasıflandırılmış ...
 • Rengibeyaz, Ahmet; Atçeken, İsmail Hakkı (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Toplumlar tarih ve kültürlerini, kendilerine bırakılmış olan mimarî eserler, sanat eserleri, sözlü ya da yazılı eserler gibi çoğaltabileceğimiz pek çok unsura borçludur.Çalışmasını gerçekleştirdiğimiz eserin de içinde ...
 • Atçeken, İsmail Hakkı; Yooldooz, Mohammad Asef (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İslam Tarihi boyunca mevâlî kavramı gerek cahiliye devrinde gerek daha sonraki devirlerde Araplar arasında farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kelime Hûlefâ-i Râşidîn döneminden sonra özellikle Emevîler döneminde, Arap olmayan ...
 • Çelik, Ragıp; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kabile/soy/nesep üstünlüğü anlayışına dayanan asabiyet, câhiliye dönemi insanının hemen her davranışında az ya da çok yer alan bir anlayıştır. İnsanların düşüncelerinden bu anlayışı çıkarıp atmak hiç de kolay değildir. ...
 • Ünlerşen, Hatice; Çaycı, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Geçmişi, sosyolojik, psikolojik durumlar, kültürler arası etkileşimler, dini düşünceler ve ekonomik durumlar gibi birçok unsur hakkında bilgi içeren eserleri inceleyen sanat tarihi araştırmalarında maden sanatı önemli bir ...
 • Eker, Sümeyye; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızda Hz. Peygamber'in Ashâba iltifatları ve iltifat şekilleri incelenmiştir. İslâm Tarihinde Sahâbe, Hz. Peygamber'in ebedi aleme göç edinceye kadar onunla birlikte olan, onun tebligatını, sözlerini, nasihatlarını ...
 • Zeki, İzzetullah; Yüksel, Ahmet Turan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Ceditçilik hareketi 19. Yüzyılın ikinci yarısında Müslüman Türkistan halkının başlattığı eğitimde ve dini düşüncede yenileşme ile birlikte siyasal ve kültürel bir hareketten ibarettir. Dini düşüncede yenileşme fikri üzerinde ...
 • Çoban, Anakız Aysel; Yılmaz, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışma XIV. Yüzyıl divan şairi Kadı Burhâneddin'in divanında yer alan tuyuğlarının tesbiti, incelenmesi, İslamî edebiyattaki yeri ve önemini ortaya koymak için yapılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ...
 • Yıldırım, Mustafa; Aladağ, Zehra (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Sanat açısından oldukça önemli ve kıymetli olan bu dönemden ne yazık ki, tüm bölümü ve özellikleriyle elimizde kalan az sayıda Selçuklu eseri mevcuttur. Ayakta kalabilen bu eserlerin en dikkat çekici yönlerinden biri olan ...
 • Şahin, Betül; Arıtan, Ahmet Saim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Bir mecmua veya kitabın yapraklarını dağılmaktan korumak ve sırasıyla bir arada toplu olarak bulundurmak için, ince tahtadan, deriden veya üzerine deri, kâğıt ve bez gibi şeyler kaplı mukavvadan yapılan kaplara cild denir. ...
 • Mahdi, Mohammad Yaser; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Hulefâ-i Râşidîn denilince Hz. Peygamber'den sonra sırasıyla İslam'ın ilk dört halifesi anlaşılmaktadır. Sahâbîlerin özellikle Râşid halifelerin birbiriyle çok güzel ilişkilerinin bulunduğu rivayetlerde geçmektedir. Nitekim ...
 • Ceylan, Nejla; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Nübüvvet mührü; (hâtemü’n-nübüvve) siyer, şemâil, hasâis, delâil türü İslam Tarihi kaynaklarında yer almış, kimilerince Peygamberimizin nübüvvetinin tasdikinde delil sayılmıştır. Nübüvvet mührü bir alamet olarak ehl-i kitap ...
 • Tuna, Necmi; Çaycı, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Konya Mevlânâ Dergâhı'nda bulunan Mesnevîlerden, tezhip ihtiva eden 9 eserin incelenmesinden oluşan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü oluşturan girişte araştırmanın konusu, amacı ve önemi ile araştırmada ...
 • Çavuşoğlu, Mustafa; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Hicretten sonra Medine'de İslâm'a hizmeti, Ensâr içerisinde İslâm'a girişteki önceliği, bunun yanı sıra Evs kabilesinin reisi oluşu, siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve idarî hayattaki faaliyetleri, Rasûlüllah'a olan ...
 • Arı, Muhammet; Yılmaz, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Cennet, insanın yaratılışı ile var olan bir kavramdır. Gerek beşerî gerekse semavî dinler, kendi emir ve yasaklarına uyan kişilere öldükten sonra ebedî mutluluk içerisinde yaşayacaklarına inandıkları idealize edilmiş bir ...
 • Dikkaya, Harun; Atik, Hikmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  XX. yüzyıl siyasi, sosyal ve edebi alanda birçok değişimin ve etkileşimin yaşandığı dönemdir. Mithat Bahârî Beytur da bu dönemin önemli Mevlevî şairlerindendir. Mihrâb-ı Aşk, Bahârî'nin şiirlerinin önemli bir kısmının yer ...

View more