DSpace Repository

Browsing İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı koleksiyonu by Issue Date

Browsing İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Çelik, Ragıp; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kabile/soy/nesep üstünlüğü anlayışına dayanan asabiyet, câhiliye dönemi insanının hemen her davranışında az ya da çok yer alan bir anlayıştır. İnsanların düşüncelerinden bu anlayışı çıkarıp atmak hiç de kolay değildir. ...
 • Atçeken, İsmail Hakkı; Yooldooz, Mohammad Asef (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İslam Tarihi boyunca mevâlî kavramı gerek cahiliye devrinde gerek daha sonraki devirlerde Araplar arasında farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kelime Hûlefâ-i Râşidîn döneminden sonra özellikle Emevîler döneminde, Arap olmayan ...
 • Rengibeyaz, Ahmet; Atçeken, İsmail Hakkı (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Toplumlar tarih ve kültürlerini, kendilerine bırakılmış olan mimarî eserler, sanat eserleri, sözlü ya da yazılı eserler gibi çoğaltabileceğimiz pek çok unsura borçludur.Çalışmasını gerçekleştirdiğimiz eserin de içinde ...
 • Özsoy, Belkıs; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada İkrime b. Ebû cehil'in hayatı, kişiliği ve İslâm tarihindeki yeri ele alınmıştır. İkrime, müslümanlığın en katı muhaliflerinden birisi olan ve Hz. Peygamber tarafından ?Ümmetin firavunu? olarak vasıflandırılmış ...
 • Kapar, Mehmet Ali; Abdulwali, AQBULUT (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hz. Peygamberin Hastalığı ve Vefatı başlıklı bu araştırma dönemin detaylarını ortaya koyarak olayların islam tarihi açısından öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Araştırmamızda konumuzla ilgili bilgiler ...
 • Önkal, Ahmet; Şengül, Hilal (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hz. Peygamber savaştan dönünceye kadar İslâm Devleti'nin faaliyetleri aksamasın diye kendi yerine vekil tayin etmiştir. Bu kişiler, Rasûlullah'ın vekili sıfatıyla ve onun adına iş görmüştür. Hz. Peygamber vekil bırakma ...
 • Şahin, Betül; Arıtan, Ahmet Saim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Bir mecmua veya kitabın yapraklarını dağılmaktan korumak ve sırasıyla bir arada toplu olarak bulundurmak için, ince tahtadan, deriden veya üzerine deri, kâğıt ve bez gibi şeyler kaplı mukavvadan yapılan kaplara cild denir. ...
 • Yıldırım, Mustafa; Aladağ, Zehra (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Sanat açısından oldukça önemli ve kıymetli olan bu dönemden ne yazık ki, tüm bölümü ve özellikleriyle elimizde kalan az sayıda Selçuklu eseri mevcuttur. Ayakta kalabilen bu eserlerin en dikkat çekici yönlerinden biri olan ...
 • Çalış, Zühal Baylan; Yıldırım, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  İki veya daha çok iplik gurubunun çeşitli düzenlerde, birbirinin arasından geçerek birbiriyle kenetlenmesine dokuma denir. Dokumacılığın M.Ö. 3701–3000 yılları arasında Mısır ya da M.Ö. 3000 yılında Asya'da başladığını ...
 • Çavuşoğlu, Mustafa; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Hicretten sonra Medine'de İslâm'a hizmeti, Ensâr içerisinde İslâm'a girişteki önceliği, bunun yanı sıra Evs kabilesinin reisi oluşu, siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve idarî hayattaki faaliyetleri, Rasûlüllah'a olan ...
 • Zeki, İzzetullah; Yüksel, Ahmet Turan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Ceditçilik hareketi 19. Yüzyılın ikinci yarısında Müslüman Türkistan halkının başlattığı eğitimde ve dini düşüncede yenileşme ile birlikte siyasal ve kültürel bir hareketten ibarettir. Dini düşüncede yenileşme fikri üzerinde ...
 • Tozar, Selman; Varol, Bahaüddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu tezde Ebû Yûsuf'un (v. 182/798), Kitâbü'l-Harâc ve Ebû Ubeyd'in (v. 224/838), Kitâbü'l-Emvâl adlı eserlerinde verilen bilgiler siyasi ve sosyal tarihe kaynaklık etmesi yönüyle ele alınarak incelenmiştir. Genel de mâli ...
 • Boydak, Fatma Şeyda; Arıtan, Ahmet Saim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bir kitap veya mecmuanın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cild denilmektedir. Bugünkü manada deriyle kaplı kitap cildini ilk defa Uygurlar yapmıştır. İslâm ...
 • Kalkan, Ümit; Yıldırım, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Anadolu'da XIII. yüzyılla birlikte oluşan tasavvufi hareketlerden bir tanesi de mevlevîliktir. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi'nin oğlu ve torunları başta olmak üzere onu sevenler, fikirlerinin yayılması için Mevlevîlik çatısı ...
 • Erkaya, Hakan; Çaycı, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Geometrik şekillere her kültürde rastlanır. Bu tür şekiller her dönem insanlar için anlamlı ve önemli olmuştur. Zenginleştirilmiş geometrik biçimlerden oluşan geometrik kompozisyonlar, İslâm öncesi yakın ve Ortadoğu ...
 • Aydın, Tuba; Yılmaz, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Osmanlı Devleti'nin basın tarihini inceleyerek başladığımız çalışmamızda Osmanlı Devleti'nde ilk matbaanın kuruluşunu, İbrahim Müteferrika'nın matbaacılık tarihimizdeki yerini ve önemini, ayrıca gazete ve dergiciliğin ...
 • Mahdi, Mohammad Yaser; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Hulefâ-i Râşidîn denilince Hz. Peygamber'den sonra sırasıyla İslam'ın ilk dört halifesi anlaşılmaktadır. Sahâbîlerin özellikle Râşid halifelerin birbiriyle çok güzel ilişkilerinin bulunduğu rivayetlerde geçmektedir. Nitekim ...
 • Tuna, Necmi; Çaycı, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Konya Mevlânâ Dergâhı'nda bulunan Mesnevîlerden, tezhip ihtiva eden 9 eserin incelenmesinden oluşan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü oluşturan girişte araştırmanın konusu, amacı ve önemi ile araştırmada ...
 • Ceylan, Nejla; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Nübüvvet mührü; (hâtemü’n-nübüvve) siyer, şemâil, hasâis, delâil türü İslam Tarihi kaynaklarında yer almış, kimilerince Peygamberimizin nübüvvetinin tasdikinde delil sayılmıştır. Nübüvvet mührü bir alamet olarak ehl-i kitap ...
 • Çoban, Anakız Aysel; Yılmaz, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışma XIV. Yüzyıl divan şairi Kadı Burhâneddin'in divanında yer alan tuyuğlarının tesbiti, incelenmesi, İslamî edebiyattaki yeri ve önemini ortaya koymak için yapılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ...

Search DSpace


Browse

My Account