DSpace Repository

Browsing İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı koleksiyonu by Title

Browsing İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Atçeken, İsmail Hakkı; Yooldooz, Mohammad Asef (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İslam Tarihi boyunca mevâlî kavramı gerek cahiliye devrinde gerek daha sonraki devirlerde Araplar arasında farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kelime Hûlefâ-i Râşidîn döneminden sonra özellikle Emevîler döneminde, Arap olmayan ...
 • Dikkaya, Harun; Atik, Hikmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  XX. yüzyıl siyasi, sosyal ve edebi alanda birçok değişimin ve etkileşimin yaşandığı dönemdir. Mithat Bahârî Beytur da bu dönemin önemli Mevlevî şairlerindendir. Mihrâb-ı Aşk, Bahârî'nin şiirlerinin önemli bir kısmının yer ...
 • Erkaya, Hakan; Çaycı, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Geometrik şekillere her kültürde rastlanır. Bu tür şekiller her dönem insanlar için anlamlı ve önemli olmuştur. Zenginleştirilmiş geometrik biçimlerden oluşan geometrik kompozisyonlar, İslâm öncesi yakın ve Ortadoğu ...
 • Zeki, İzzetullah; Yüksel, Ahmet Turan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Ceditçilik hareketi 19. Yüzyılın ikinci yarısında Müslüman Türkistan halkının başlattığı eğitimde ve dini düşüncede yenileşme ile birlikte siyasal ve kültürel bir hareketten ibarettir. Dini düşüncede yenileşme fikri üzerinde ...
 • Pekkırbızlı, Ömer; Zorlu, Cem (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İslam kültür ve medeniyetinin İslam tarihi sahasında görünür hâle gelmesi, son yüzyılların en önemli çalışmaları arasında yer almaktadır. Müsteşriklerin İslam medeniyeti tarihine yoğun ilgileri ise bu önemi artıran ...
 • Boydak, Fatma Şeyda; Arıtan, Ahmet Saim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bir kitap veya mecmuanın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cild denilmektedir. Bugünkü manada deriyle kaplı kitap cildini ilk defa Uygurlar yapmıştır. İslâm ...
 • Aydın, Tuba; Yılmaz, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Osmanlı Devleti'nin basın tarihini inceleyerek başladığımız çalışmamızda Osmanlı Devleti'nde ilk matbaanın kuruluşunu, İbrahim Müteferrika'nın matbaacılık tarihimizdeki yerini ve önemini, ayrıca gazete ve dergiciliğin ...
 • Eker, Sümeyye; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızda Hz. Peygamber'in Ashâba iltifatları ve iltifat şekilleri incelenmiştir. İslâm Tarihinde Sahâbe, Hz. Peygamber'in ebedi aleme göç edinceye kadar onunla birlikte olan, onun tebligatını, sözlerini, nasihatlarını ...
 • Kapar, Mehmet Ali; Abdulwali, AQBULUT (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hz. Peygamberin Hastalığı ve Vefatı başlıklı bu araştırma dönemin detaylarını ortaya koyarak olayların islam tarihi açısından öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Araştırmamızda konumuzla ilgili bilgiler ...
 • Önkal, Ahmet; Şengül, Hilal (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hz. Peygamber savaştan dönünceye kadar İslâm Devleti'nin faaliyetleri aksamasın diye kendi yerine vekil tayin etmiştir. Bu kişiler, Rasûlullah'ın vekili sıfatıyla ve onun adına iş görmüştür. Hz. Peygamber vekil bırakma ...
 • Özsoy, Belkıs; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada İkrime b. Ebû cehil'in hayatı, kişiliği ve İslâm tarihindeki yeri ele alınmıştır. İkrime, müslümanlığın en katı muhaliflerinden birisi olan ve Hz. Peygamber tarafından ?Ümmetin firavunu? olarak vasıflandırılmış ...
 • Çelik, Ragıp; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kabile/soy/nesep üstünlüğü anlayışına dayanan asabiyet, câhiliye dönemi insanının hemen her davranışında az ya da çok yer alan bir anlayıştır. İnsanların düşüncelerinden bu anlayışı çıkarıp atmak hiç de kolay değildir. ...
 • Çoban, Anakız Aysel; Yılmaz, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışma XIV. Yüzyıl divan şairi Kadı Burhâneddin'in divanında yer alan tuyuğlarının tesbiti, incelenmesi, İslamî edebiyattaki yeri ve önemini ortaya koymak için yapılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ...
 • Ünlerşen, Hatice; Çaycı, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Geçmişi, sosyolojik, psikolojik durumlar, kültürler arası etkileşimler, dini düşünceler ve ekonomik durumlar gibi birçok unsur hakkında bilgi içeren eserleri inceleyen sanat tarihi araştırmalarında maden sanatı önemli bir ...
 • Çalış, Zühal Baylan; Yıldırım, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  İki veya daha çok iplik gurubunun çeşitli düzenlerde, birbirinin arasından geçerek birbiriyle kenetlenmesine dokuma denir. Dokumacılığın M.Ö. 3701–3000 yılları arasında Mısır ya da M.Ö. 3000 yılında Asya'da başladığını ...
 • Ceylan, Nejla; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Nübüvvet mührü; (hâtemü’n-nübüvve) siyer, şemâil, hasâis, delâil türü İslam Tarihi kaynaklarında yer almış, kimilerince Peygamberimizin nübüvvetinin tasdikinde delil sayılmıştır. Nübüvvet mührü bir alamet olarak ehl-i kitap ...
 • Yıldırım, Mustafa; Aladağ, Zehra (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Sanat açısından oldukça önemli ve kıymetli olan bu dönemden ne yazık ki, tüm bölümü ve özellikleriyle elimizde kalan az sayıda Selçuklu eseri mevcuttur. Ayakta kalabilen bu eserlerin en dikkat çekici yönlerinden biri olan ...
 • Şahin, Betül; Arıtan, Ahmet Saim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Bir mecmua veya kitabın yapraklarını dağılmaktan korumak ve sırasıyla bir arada toplu olarak bulundurmak için, ince tahtadan, deriden veya üzerine deri, kâğıt ve bez gibi şeyler kaplı mukavvadan yapılan kaplara cild denir. ...
 • Kalkan, Ümit; Yıldırım, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Anadolu'da XIII. yüzyılla birlikte oluşan tasavvufi hareketlerden bir tanesi de mevlevîliktir. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi'nin oğlu ve torunları başta olmak üzere onu sevenler, fikirlerinin yayılması için Mevlevîlik çatısı ...
 • Tuna, Necmi; Çaycı, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Konya Mevlânâ Dergâhı'nda bulunan Mesnevîlerden, tezhip ihtiva eden 9 eserin incelenmesinden oluşan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü oluşturan girişte araştırmanın konusu, amacı ve önemi ile araştırmada ...

Search DSpace


Browse

My Account