DSpace Repository

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Issue Date

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kantemiz, Mehmet; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2011)
  Kur'ân-ı Kerîm, önceki ilâhi dinlere yer yer atıflar yapmıştır. Kur'ân, bunu yaparken bu dinlerin inanlarının, inanç ibadet vs. alanlarında yaptıkları birçok yanlışlıkları teşhir etmiş ve eleştirmiştir. Bu özelliği sebebiyle ...
 • Özdemir, Ahmet; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  ÖZET Muhammed Reşid Rıza tarafından kaleme alınan, hazırlanmasında hocası Muhammed Abduh'un da büyük pay sahibi olduğu Menâr tefsiri, tefsir alanında yazılmış çok önemli bir eserdir. Tezimiz de bu tefsirin, diğer tefsirlerle ...
 • Erdem, Ömer Faruk; Şahin, Naim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada William James'in dini tecrübe ve epistemolojik değerine dair görüşlerini incelemeye ve yorumlamaya çalıştık. Bir giriş ve iki bölümden oluşan bu tezin giriş bölümü William James'in hayatı ve genel olarak ...
 • Ulupınar, Hamide; Gürer, Dilaver (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışma, VI/XII. yüzyılda yaşamış olan Ebû Medyen Mağribî'nin hayâtı, eserleri, tasavvufî görüşleri ve Medyeniyye tarîkati bölümlerinin araştırılması ve hazırlanmasından oluşmaktadır. Kuzey Afrika tasavvufunun şekillenmesinde ...
 • Akay, Akif; Toprak, Süleyman (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Dinî bir terim olarak, "kıyamet gününde Allah'ın şefaat izni vereceği peygamberlerin ve diğer sâlih kulların, günahkâr mü'minlerin bağışlanması için Allah'a yalvarıp yakarmaları" anlamına gelen şefaat, mahiyeti ve algılanma ...
 • Köroğlu, Muhammet Ali; Aydın, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Araştırmamızda kamusal alan kavramını ve bu kavramın din ve devlet ile olan ilişkisini inceledik. Sosyolojik olarak kamusal alan kavramını, tarihsel süreç içerisinde ele alarak günümüze kadar geçirdiği dönüşümleri ...
 • Erdem, Hüsamettin; Çiftçi, Osman Zahid (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  In this paper, a Shafi’i jurist and an influential political figure lived in eleventh century, Mawardi’s thoughts on how the relation of religion and state had to be done, has been examined. Maverdi who is known as one ...
 • Karabacak, Mustafa; Eren, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hadis ilminde zamanının otoritesi olan İbn Receb el-Hanbelî, fıkıh, usûl, tefsir, kelam, ahlak ve tarih sahalarında eserler vermiş, bilhassa Dımaşk ve Kudüs'te hicri VIII. Asırda Hanbelî mezhebinin önderliğini yapmıştır. ...
 • Atalay, Arif; Köse, Saffet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kabz; piyasada geçerli olma, tasarrufta bulunma gücü, bir şeyi elle tutup alma, bir meblağı hesaba kaydetme, bir şeyi teslim alarak onda tasarrufta bulunma imkânını elde etmektir. Kabzın tanımı ve nasıl gerçekleşeceği ...
 • Alaween, Raed; Uysal, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu doktora çalışmasında, İbn Melek er-Rumî olarak bilinen Muhammed b. Abdullatif'in Şerhu Mesâbihi's-Sünne isimli şerhi, kitabın başından nikah bölümüne kadar doktora öğrencisi Raed Alaween tarafından tahkik edilmiş ve ...
 • Mohammadullah, Obaidullah; Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İslam dinine mensup olmayanlar İslam'ın kadınlara hiçbir hakkı tanımadığını, özellikle onlara velâyet hakkı vermediğini iddia etmektedirler. Yine erkeklerin kadınları zorla ve kendi istemediği şahıslar ile evlendirdiğini, ...
 • Qarizada, Sayed Daoud; Şimşek, M.Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Maalesef tarih boyunca İmam Mâtürîdî'nin hayatı, şahsiyeti, hocaları ve eserleri tahkik edilmeleri açısından oldukça ihmal edilmişlerdir. Ancak son zamanlarda bu şahsiyetin ilim, fikir ve düşünceleri araştırmacılar tarafından ...
 • Çelik, Ragıp; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kabile/soy/nesep üstünlüğü anlayışına dayanan asabiyet, câhiliye dönemi insanının hemen her davranışında az ya da çok yer alan bir anlayıştır. İnsanların düşüncelerinden bu anlayışı çıkarıp atmak hiç de kolay değildir. ...
 • Gürer, Dilaver; Akdemir, Lütfiye (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Tasavvuf, İslâm'ın temel ilkelerine dayanarak nefsi terbiye etme, arındırma, ahlâkı güzelleştirme, ruhu yücelterek Allah (c.c.)'a ulaşma ilmidir. Bu anlamda tasavvuf, bir takım uygulamalarla kişinin nefs terbiyesi aşamalarından ...
 • Gashi, Mohadin; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Sırplar, bir buçuk asırdır camileri ve medreseleri kapatarak, yıkarak ve Müslümanların ibadet yapmalarını, dinlerini öğrenmelerini engellemek için her türlü yola başvurdular. Böylece toplumumuzun hem manevi değerlerini ...
 • Bik, Haji Murad; Aras, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Tarih boyunca toplumlar arası ilişkilerde din ve ticaret önemli rollar oynamıştır. İpek Yolu tarih boyunca sahip olduğu ticarî potansiyeli ile farklı toplumlar arasındaki alışverişin yegâne aracı olmuştur. Bizde bu yüzden ...
 • Çelik, Hacer; Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an'da korkuyu ifade eden pek çok kavram geçmektedir. Bunların her biri insanda ki korku çeşitlerine dikkat çekmektedir. Hazırlanan bu tezde; korku kavramı tanımı ve Kur'an-ı Kerim'de ki benzer kavramlar üzerinde duruldu. ...
 • Atçeken, İsmail Hakkı; Yooldooz, Mohammad Asef (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İslam Tarihi boyunca mevâlî kavramı gerek cahiliye devrinde gerek daha sonraki devirlerde Araplar arasında farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kelime Hûlefâ-i Râşidîn döneminden sonra özellikle Emevîler döneminde, Arap olmayan ...
 • Begzad, Humayun; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmamızın birinci bölümünde Afganistan'ın sosysal, kültürel ve ekonomisini irdeledik, ikininci bölümünde Afganistan'da din eğitiminin geçmişini (1994'e kadar) İslam öncesi ve sonrasını ele aldık, üçüncü bölümünde ise ...
 • Hakim, Muhammad Akram; Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Toplumun temel taşını teşkil eden aile müessesesine İslam dini çok önem vermiştir. Müslümanların sahih nikâh akdiyle aile kurmaları değişik ayet ve hadislerle teşvik edildiği görülmektedir. Bu şekilde hayatlarını birleştiren ...

Search DSpace


Browse

My Account