DSpace Repository

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Title

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Title

Sort by: Order: Results:

 • Noori, Mohammad Sanger; Erten, Hayri (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızın temel kaynağı Niğde şer'iyye sicilleridir. Bu çalışma ise şer'iyye sicilleri, mahkeme kayıtları gibi birinci el yazılı tarihi kaynakları esas almak suretiyle "1894-1897 Yılları Kadı Kayıtlarına Göre Niğde'de ...
 • Gashi, Mohadin; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Sırplar, bir buçuk asırdır camileri ve medreseleri kapatarak, yıkarak ve Müslümanların ibadet yapmalarını, dinlerini öğrenmelerini engellemek için her türlü yola başvurdular. Böylece toplumumuzun hem manevi değerlerini ...
 • Zeki, İzzetullah; Tanıyıcı, Şaban (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  1973 yılı, Afganistan'da otoriter bir kraliyet döneminin sona ermesine sebep olurken aynı anda cumhuriyetin kurulmasıyla yepyeni bir demokratikleşme dönemini de beraberine getirmiştir. SSCB'nin desteklediği eski başbakan ...
 • Begzad, Humayun; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmamızın birinci bölümünde Afganistan'ın sosysal, kültürel ve ekonomisini irdeledik, ikininci bölümünde Afganistan'da din eğitiminin geçmişini (1994'e kadar) İslam öncesi ve sonrasını ele aldık, üçüncü bölümünde ise ...
 • Türker, Murat (2016)
  İctihad, fıkhın dinamizmini koruyan ve din ile hayat arasındaki irtibatı canlı tutan en hayatî müessesedir. Mezheblerin teşekkülü ve tedvini ardından, özellikle hicrî IV. yüzyıl sonrası dönem, ictihad kapısının açık/kapalı ...
 • Arıcı, Selma; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Değişim, sosyal bilimcilerin üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Eğitim seviyesinin yükselmesi, teknolojik ilerlemeler, ekonomik etkiler ve daha sayılabilecek farklı birçok etken sebebiyle kaçınılmaz olarak yaşadığımız ...
 • Şimşek, Rumeysa; Okumuşlar, Muhiddin (2014)
  Çalışmamızın amacı soyut kavramları 5 ve 6 yaş çocukların nasıl algıladığını tespit etmek ve bu yaş çocukların algı düzeylerini belirlemektir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırmanın problem durumu, ...
 • Atçeken, İsmail Hakkı; Yooldooz, Mohammad Asef (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İslam Tarihi boyunca mevâlî kavramı gerek cahiliye devrinde gerek daha sonraki devirlerde Araplar arasında farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kelime Hûlefâ-i Râşidîn döneminden sonra özellikle Emevîler döneminde, Arap olmayan ...
 • Doğan, İshak; Şimşek, M.Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Tefsir metodlarının en güzeli olarak nitelenen 'Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri', ilk bakışta metnin yine metin yoluyla anlaşılmasıdır. Bu düşüncenin kökleri İslam'ın ilk asırlarına kadar gitmektedir. Muhtemelen bu metodla ...
 • Taşel, Lütfi; Altıntaş, Ramazan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Abdullah Tanrıkulu 19. yy'ın sonlarında dünyaya gelen ömrünün büyük bir kısmını Çanakkale ve Irak Cephelerinde ve gizlenerek yaşamış bir medrese hocasıdır. Birçok eser kaleme almıştır. Bunlardan biri de, 18. yy'da ortaya ...
 • Syauqi, Muhammad Labib; Şimşek, M. Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bizim araştırmamız Abdülkadir Geylâni'ye (v. 561/1166) nispet edilen el-Fevâtihu'l-İlahiyye ve'l-Mefâtihu'l-Gaybiyye isimli tefsirin Kehf Sûresinin İşâri yönünü içermektedir. 2009 yılında İstanbul'da Geylânî İlim Araştırma ...
 • Doğan, Abdullah; Özpınar, Ömer (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Abdulkâdir Geylânî, Hicrî VI. yüzyılda yaşamış ve günümüzde dahi dünyanın farklı yerlerinde mensubu bulunan Kadirî Tarikatının kurucusudur. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf ve vaaz gibi konuları bünyesinde barındıran pek çok ...
 • Aktürk, İsmet; Yavuz, Adil (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Abdülmecîd b. Nasûh Efendi Tosya'lı, XVI. yüzyılda yaşamış Tefsir, Hadis, Fıkıh, Tasavvuf alanlarında elliden fazla risalesi bulunan tipik bir Osmanlı ilim adamıdır. Risalelerinde kendisini Abdülmecîd b. Eş-Şeyh Nasûh b. ...
 • Güleç, Yasemin; Okumuşlar, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışma, ahlaki erdemlerden adalet erdemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Adaleti; dini, ahlaki, felsefi, sosyolojik ve psikolojik yönlerden ele alarak, din ve ahlak eğitim-öğretimi açısından adil olmanın ne olduğunu ...
 • Hakim, Muhammad Akram; Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Toplumun temel taşını teşkil eden aile müessesesine İslam dini çok önem vermiştir. Müslümanların sahih nikâh akdiyle aile kurmaları değişik ayet ve hadislerle teşvik edildiği görülmektedir. Bu şekilde hayatlarını birleştiren ...
 • Qari, Feriaghun Batoor; Koyuncu, Nuran (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir "yönetim biçimi"dir. 1973'e kadar Afganistan'da yönetim krallık şeklindeydi. ...
 • SulaimanQul, Abdul Naim; Uysal, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Asya'nın kalbinde yer alan Afganistan'ın Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin'le sınırları bulunmaktadır. 35 milyon olduğu tahmin edilen bu ülke nüfusunun %99'u müslümandır. Bu ülkenin resmî adı ...
 • Khwajamir, Mehtarkhan; Çalış, Halit (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  VII. asırda İslam dininin bugünkü Afganistan coğrafyasında yayılmaya başlamasıyla beraber, İslam'dan önce söz konusu coğrafyada mevcut olan dinlerin yerini İslam alırken o dinlere ait hukukun yerini de İslam hukuku almıştır. ...
 • Bayyiğit, Mehmet; Hashimi, Sayed Mobin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Afganistan?ın tarihini incelediğimizde görebiliriz ki bu ülkede hiçbir zaman kadınlara istikrarlı bir hak ve özgürlük verilmemiş; aksine kadınlara tanınan hakların tamamen yönetimi elinde bulunduran kişi ve kişilerin eğitim ...
 • Bashardost, Abdulhakim; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Afganistan son yıllarda ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Afganistan'ın sözlü kültürden yazılı kültüre geçmesi, kitle iletişim sayesindeki son yıllardaki toplumsal değişme, kültür değişmelerini de beraberinde ...

Search DSpace


Browse

My Account